Day 01 » Delhi
Day 02 » Jaipur
Day 03 » Sawai Madhopur / Chittorgarh
Day 04 » Udaipur
Day 05 » Jaisalmer
Day 06 » Jodhpur
Day 07 » Bharatpur/Agra